Ładowanie...

BADANIA NEUROANALITICSBADANIA NEUROANALITICS

Pracownicy stanowią największa wartość w każdej firmie a zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście trendów na rynku pracy, relatywnie niskiej produktywności polskiej gospodarki i polskich firm staje się jednym z najważniejszych wyzwań. Techniki i praktyki służb personalnych muszą wspierać realizację celów a ich skuteczność mierzy się poprawą wyniku i wartości firmy. Działania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim należy integrować w logiczny system, którego nadrzędnym celem jest realizacja strategicznych celów i misji firmy. Priorytetem BRAD Consulting jest dostarczenie najwyższej jakości usług i narzędzi zarządzania pracownikami będących wsparciem w prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw oraz organizacji administracji centralnej i samorządowej.

 

TECHNIKI I METODOLOGIA

 • Wywiady i warsztaty metodologiczne i analityczne
 • Badania ankietowe
 • Analiza kosztów pracy
 • Mapowanie organizacji
 • Moderowanie prac zespołów inicjatywnych
 • Doradztwo

 

STUDIUM PRZYPADKU

Gryfia (2012): stocznia remontowa która wymagała gwałtowanego wzrostu efektywności, lepszego wykorzystania posiadanego potencjału. Po przeprowadzeniu warsztatów z definiowania zakresów odpowiedzialności zostały utworzone karty celów, aby wdrożyć system MBO. Menedżerowie przeszli warsztaty z kaskadowania celów, oceny wyników oraz diagnozy potrzeb rozwojowych. Opracowano i wdrożono system okresowej oceny pracy na potrzeby którego zdiagnozowano zakres zmian kultury pracy, uzgodniono kluczowe kompetencje korporacyjne i stanowiskowe. Wszyscy kierownicy oraz mistrzowie przeszli szkolenia z oceny oraz techniki prowadzenia rozmów oceniających. Uzgodniono związek oceny z założeniami nowego systemu wynagrodzeń zbudowanego na kryteriach wartości pracy dla wyników organizacji. W Stoczni zdiagnozowano potencjał oszczędnościowy w zakresie organizacji prac, zarekomendowano kierunki zmian.

OFERTA

 • Audyt kapitału ludzkiego w firmie (badanie kultury organizacyjnej, badanie klimatu społecznego, poziomu satysfakcji i zaangażowania, badanie stylów zarządzania, badanie i ocena przygotowania zawodowego-assessment, banchmarking trendów rynkowych)
 • Rozwój kapitału ludzkiego (budowanie profili zawodowych i kompetencyjnych, assessment i development center, budowanie i realizacja indywidulanych i zespołowych programów rozwojowych)
 • Rozwój kapitału menadżerskiego (budowanie profili zawodowych i kompetencyjnych, realizacja indywidulanych programów rozwojowych (development center), doskonalenie umiejętności przywódczych, doskonalenia pracy oraz prowadzenia rozmów oceniających).
 • Planowanie i optymalizacja zatrudnienia (dobór wskaźników produktywności, audyt zatrudnienia, opracowanie i wdrożenie procedury zatrudnienia)
 • Zbiorowe stosunki pracy (audyt zbiorowych stosunków pracy, budowanie nowych narzędzi kształtujących zbiorowe stosunki pracy, zarządzanie kryzysem i ryzykiem w zbiorowych stosunkach pracy)
 • Outplacement
 • Systemy wynagrodzeń (analiza wartości stanowisk pracy z punktu widzenia ich wpływu na wynik firmy, prezentacja rynkowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń, audyt wynagrodzeń w firmie, diagnoza problemów, rekomendacje do nowej polityki płacowej w firmie).Kontakt

Zostaw swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą


Powered by